Điều kiện đối với giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT

admin

 Điều kiện đối với giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT   * Tổ chức, cá nhân phải có Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm trong các trường hợp sau:   1. Khi vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất độc hại, chất lây nhiễm bằng phương … Đọc tiếp “Điều kiện đối với giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm thuộc thẩm quyền của Bộ TNMT”

Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

admin

Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải 1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh, nhập khẩu chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải (sau đây viết tắt là chế phẩm sinh học) phải được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học do Tổng cục … Đọc tiếp “Điều kiện kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải”

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

admin

II. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong lĩnh vực phân tích môi trường phải có đủ các điều … Đọc tiếp “Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường”