Luật Doanh nghiệp 1999

admin

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 13/1999/QH10 Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1999   LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 13/1999/QH10 NGÀY 12 THÁNG 6 NĂM 1999 Để góp phần phát huy nội lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp … Đọc tiếp “Luật Doanh nghiệp 1999”

Luật Hợp tác xã 2003

admin

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 18/2003/QH11 Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2003   LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 18/2003/QH11 NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ HỢP TÁC … Đọc tiếp “Luật Hợp tác xã 2003”

Luật Phá sản 2004

admin

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 21/2004/QH11 Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2004   LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 21/2004/QH11 NGÀY 15 THÁNG 6 NĂM 2004 VỀ PHÁ SẢN … Đọc tiếp “Luật Phá sản 2004”

Luật cạnh tranh 2004

admin

QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 27/2004/QH11 Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004   LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 27/2004/QH11 NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 VỀ CẠNH TRANH … Đọc tiếp “Luật cạnh tranh 2004”

Luật Điện Lực 2004

admin

QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ************ Luật số: 28/2004/QH 11 Hà Nội, ngày03 tháng 12 năm 2004   LUẬT   ĐIỆN LỰC Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa … Đọc tiếp “Luật Điện Lực 2004”

Luật Doanh nghiệp 2005

admin

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 60/2005/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khoá XI, kỳ họp thứ 8 (Từ ngày 18 tháng 10 đến ngày … Đọc tiếp “Luật Doanh nghiệp 2005”